JAVNI POZIV – Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

Sajam “Jesen i dani kruha”
14/10/2019

JAVNI POZIV – Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

Na temelju Odluke o komunalnom redu Grada Slatine i Sporazuma o privremenom korištenju i upravljanju drvenim sajamskim kućicama Turistička zajednica Grada Slatine objavljuje

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda za zakup drvenih sajamskih kućica

 1. Predmet javnog poziva je davanje u zakup drvenih sajamskih kućica veličine 2.8m x 1.8 m. Kućice će biti postavljenje na prostoru Parka 136. slatinske brigade, Trg svetog Josipa 10, Slatina u vremenskom periodu od 1. do 31. prosinca 2019. godine.
 2. Predviđene djelatnosti u kućicama su sljedeće: prezentacija i prodaja roba i usluga.
 3. Pravo natjecanja imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti (obrtnici, udruge, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, domaća radinost i trgovačka društva).
 4. Početni iznos zakupnine za kućicu iznosi 50,00 kn po danu. Priključak električne energije ukupne snage do 4,6 kW(za fiskalnu kasu i rasvjetu) je osiguran.
 5. Ponuda za zakup kućice mora biti predana na obrascu Prijavnice sa svim popunjenim podacima i ponuđenom zakupninom (Prijavnicu možete preuzeti OVDJE) te obavezno sadržavati:

Dokaz o upisu u registar:

 • pravna osoba – izvadak iz sudskog registra,
 • obrtnici – izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu u obrtni registar,
 • školske zadruge – dokaznicu o registraciji
 • obiteljska – poljoprivredna gospodarstva: rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstava,
 • domaća radinost – rješenje o upisu domaće radinosti
 • Potvrdu o nepostojanju dugovanja prema Gradu Slatini
 • Priložene fotografije proizvoda ili kratki opis usluge Ponuditelja

 

 1. Ponuditelj čija ponuda ispunjava sve uvjete iz točke 5. Javnog poziva i koji ponudi najveću cijenu dobiva pravo na zakup kućice. U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije. Jedan Ponuditelj može zakupiti samo jednu kućicu. Jednu kućicu mogu zakupiti dva ponuditelja slične poslovne ponude, a način plaćanja reguliraju sporazumom. O rasporedu lokacija odlučit će Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva ovisno o broju i vremenu dostave Ponuda.
 2. Ponude se podnose neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Slatine, Ante Kovačića 1, Slatina, s naznakom „Za javni poziv – zakup sajamske kućice – NE OTVARATI“.
 3. Razmatrat će se samo ponude pristigle do ponedjeljka, 18. studenog 2019. godine do 12:00 sati.
 4. Povjerenstvo za prikupljanje ponuda temeljem javnog poziva izvršit će javno otvaranje ponuda u ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine u 12:30 sati u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Slatine.
 5. Izabrani Ponuditelji će, o rezultatima javnog poziva, biti obaviješteni telefonski u ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine, do 15:00h te će biti pozvani da do petka, 22. studenog 2019. godine, potpišu Ugovor o zakupu. U slučaju da izabrani ponuditelj ne potpiše Ugovor o zakupu najkasnije do petka, 22. studenog 2019. godine, smatrat će se da je ponuditelj odustao od zakupa te će se kućica ponuditi sljedećem ponuditelju.
 6. Zakupac je dužan izvršiti plaćanje najma u roku od 15 dana od dana isteka Ugovora o zakupu na račun Turističke zajednice Grada Slatine, a prema Ugovoru. Zakupac je također dužan kućicu osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa te održavati kućicu i prostor oko iste.

 

 1. Zakupac je dužan obavljanje djelatnosti na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakona i podzakonskih akata od strane Zakupnika, Turistička zajednica Grada Slatine ne snosi nikakvu odgovornost.
 2. Zakupac je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena. Radno vrijeme kućica kroz mjesec prosinac je: 1., 6.,7., 8., 13., 14., 15., 20., 21., 22.12. od 16:00 do 22:00 sata,a ostale dane u mjesecu prosincu zakupac ima pravo slobodno odrediti radno vrijeme, a sukladno propisanom radnom vremenu za ostale trgovačke i ugostiteljske objekte na području Grada Slatina.
 3. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 098/161-0072 ili putem e-maila ured@tz-slatina.hr.

 

U Slatini 8. studenog 2019. godine