NATJEČAJ za izbor i imenovanje pomoćnika direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine

Dječji ples pod maskama – Vatrogasni dom Slatina, 2. ožujka u 11.00 sati
19/02/2019
ODLUKA o provođenju pismenog testiranja te intervjua sa kandidatima po natječaju za zapošljavanje na radno mjesto pomoćnik direktora
19/03/2019

NATJEČAJ za izbor i imenovanje pomoćnika direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine

Temeljem Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Slatine (2/2018/V), članka 49. Statuta Turističke zajednice Grada Slatine (Službeni glasnik Grada, broj 4/10.), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine, raspisuje se

 

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje pomoćnika direktora Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Slatine
– 1 izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme

Sukladno članku 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, br. 152/8.) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposlenici u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, br. 23/17.), kandidat za pomoćnika direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS),
 2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 3. da aktivno zna jedan svjetski jezik,
 4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit,
 5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu, te naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga/dokaza uz prijavu te vlastoručni potpis kandidata/kinje.

Kandidati/kinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • životopis, vlastoručno potpisan,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika domovnice,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema), potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenje i slično),
 • dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika- preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom poznavanju stranog jezika,
 • preslika Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati, sukladno Zakonu,
 • dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju- ne starije od 3 mjeseca.

Pomoćnikom direktora može biti imenovana i osoba koja, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, br. 23/17.), u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi (Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, br. 152/8.)- čl. 23. st. 1., 5. i 6.).

Na mjesto pomoćnika direktora ne može biti primljena osoba koja je predsjednik ili član skupštine, turističkog vijeća ili nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice, sukladno članku 24. st. 1. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, br. 152/8.)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, tj. osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su priložiti rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da su nezaposleni.

( https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 )

Kandidati koji uspješno zadovolje formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje.

Obavijest o vremenu i mjestu održavanja testiranja bit će objavljena na web stranici Turističke zajednice Grada Slatine, www.tz-slatina.hr najkasnije 5 (pet) dana prije testiranja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 116/03.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo u zatvorenoj koverti preporučeno na adresu:

Turistička zajednica Grada Slatine, Ante Kovačića 1, 33520 Slatina s naznakom “Ne otvarati-natječaj za pomoćnika direktora”.

 

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Slatine: www.tz-slatina.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/

Prijave za natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata.

Turistička zajednica Grada Slatine zadržava pravo ne izvršiti izbor pomoćnika direktora po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

Turistička zajednica Grada Slatine
Direktorica Turističkog ureda
Vanja Lazić, dipl. oec.

Skip to content